Naše dokumenty

Na stiahnutie

 • Žiadosť o prijatie do MŠ
 • Žiadosť do evidencie
 • Vzor žiadosti o odpustenie školného
 • Správa o vých. vzdel.činnosti. CMŠ_2021_2022
 • Plán profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov.
 • Školský poriadok CMŠ MŽO
 • Dodatok č.1 k Školskému poriadku
 • ŠKVP - Letíme k výšinám
 • Tlačivá -Nástup Dieťaťa do CMŠ
 • Hodnotenie AV
 • CMS_ZVEREJNOVANIE Faktúr
 • Zápisnice
 • Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti
 • Koncepčný zámer rozvoja CMŠ MŽO