Naše Vzdelávanie

Hovorí sa, že od 3 do 6 rokov je takzvaný „zlatý vek“, v ktorom je dieťa najviac formovateľné a dokáže vstrebať mimoriadne rýchlo množstvo poznatkov a spôsobilostí do ďalšieho života. Preto najväčším cieľom nášho vzdelávania je vytvoriť čo najviac podnetné prostredie, kde môžu deti naplno rozvíjať svoju osobnosť, dary a talenty. Prostredie, v ktorom deti, na základe vlastných životných skúseností, môžu slobodne vyjadriť svoj názor verbálne, ale aj neverbálne – pomocou gesta, pohybu, výtvarného diela, či tvorivej dramatiky. Prostredie, kde môžu pomocou skúmania a riešenia problémových úloh prirodzene získavať nové zážitky a vedomosti.

Rastieme v láske

01_rastieme v láske_new (1)

Našou najväčšou doménou je možnosť povýšiť náš výchovno-vzdelávací proces o duchovný rozmer rozvoja osobnosti detí. Podľa katolíckej viery ich vedieme k modlitbe, k načúvaniu, k prežívaniu neustálej radosti zo života. Vedieme ich k pomoci iným organizáciou rôznych zbierok, tvorivých dielní a modlitieb za núdznych. V Školskom vzdelávacom programe „Rastieme v láske“ prechádzame obdobiami rastu lásky v nás.Cez LÁSKU, ktorá prijíma každého, ktorá dozrieva, robí zázraky, je múdra, ktorá sa daruje a neustále rastie zisťujeme, že tá ozajstná láska je nekonečná.Táto pridaná hodnota lásky v Bohu pomáha viesť náš celoročný výchovno-vzdelávací proces.

Rozkvitáme v pohybe

02_rozkvitáme v pohybe_new


V našej škôlke vieme, aký je pohyb pre deti dôležitý. Chceme, aby vo svojej jedinečnosti mohli objavovať možnosti svojho tela a to pomocou kreatívneho pohybu – kreatívneho tanca, ktorý sa snažíme vnášať do ich bežného dňa a prepájať ho s inými vzdelávacími zložkami počas celého roka –nielen v konkrétnych pohybových činnostiach, ale aj v rámci medzi-predmetových vzťahov. Túžime tak napomáhať ku komplexnému rozvoju ich osobnosti po fyzickej, psychickej a kognitívnej stránke.

Počítame s tvorivosťou

03_počítame s tvorivosťou


Matematika je všade okolo nás, je bežnou súčasťou nášho každodenného pohybu v priestore. Všetky tvary, farby a množstvá obklopujú život dieťaťa. Túžime u detí budovať pozitívny vzťah k matematickým činnostiam – využívaním predmetov a situácií bežného života a dňa. Vedieme ich k premýšľaniu, zamýšľaniu sa, k túžbe objavovať. Snažíme sa riadiť vyučovaním matematiky podľa Hejného metódy pre materské školy.

Dotýkame sa sveta

04_dotýkame sa sveta_new

Čo môže byť krajšie ako vnímať svet všetkými zmyslami. Naša škôlka vytvára pre deti také podmienky, aby mohli veci nielen vidieť a počuť, ale aj cítiť, ovoňať, ochutnať a radovať sa z nich. Formou zážitkového učenia im pomáhame prežívať radosť zo života a zo sveta, ktorý ich obklopuje.