Oznámenie o zápise do našej Materskej skoly

Zápis detí do Cirkevnej materskej školy Madony Žitného ostrova (CMŠ MŽO) na školský rok 2022/2023 bude prebiehať v dňoch:                                 

                                                                                                    10 – 12.05 2022

Vyplnenú žiadosť, podpísanú obidvoma rodičmi nám počas týchto dní doručte:

– osobne, v čase od 9:00 – 12:00 hod. a od 15:00 – 17:00 hod.,

– alebo pošlite preskenovanú žiadosť elektronicky na e-mail:  cmsdunluzna@gmail.com,

– alebo poštou doporučene na adresu:

Cirkevná materská škola Madony Žitného ostrova
Jánošíkovská 465/5
900 42 Dunajská Lužná

Základné podmienky prijímania detí do CMŠ MŽO:

Dieťa sa do CMŠ MŽO prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu spolu s osobitnými údajmi, ktoré sú materské školy (§11 ods.7 zák. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)) oprávnené požadovať a spracúvať (zákon č. 428/2002 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov).

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie (v zmysle §59 ods.1, 2zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov):

  1. Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku, výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku.
  2. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.

Ostatné podmienky prijímania detí do CMŠ MŽO

V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do CMŠ, ktorý by mohol prekročiť kapacituCMŠ MŽO, na základe §3 ods. 2 vyhl. MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole sa budú zohľadňovať pri prijímaní detí ďalšie kritériá:

– umiestnenie staršieho súrodenca v CMŠ MŽO
– dieťa zamestnanca CMŠ MŽO
– trvalý pobyt obidvoch zákonných zástupcov dieťaťa aj dieťaťa podľa sídla CMŠ MŽO
– aktívny náboženský život aspoň jedného z rodičov v miestnej, alebo inej farnosti
– dátum podania žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o prijatie do CMŠ MŽO

O prijatí, alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do CMŠ MŽO, budú zákonní zástupcovia písomne informovaní podľa pokynov ministerstva školstva v termíne do 30. júna 2022.

  • Stiahnuť žiadosť o priajtie