Oznámenie o zápise do našej Materskej Školy

Zápis detí do Cirkevnej materskej školy Madony Žitného ostrova (CMŠ MŽO) na školský rok 2024/2025 bude prebiehať dňa

22.05.2024

Vyplnenú Žiadosť o prijatie dieťaťa s potvrdením od lekára (viď príloha), podpísanú obidvoma rodičmi nám počas daného dňa doručte buď:

 • osobne, v čase od 9:00 – 12:00 hod. a od 15:00 – 17:00 hod.,
 • alebo pošlite preskenovanú žiadosť elektronicky na e-mail: cmsdunluzna@gmail.com,
 • alebo poštou doporučene na adresu:

Cirkevná materská škola Madony Žitného ostrova

Jánošíkovská 465/5

900 42 Dunajská Lužná,

 • alebo prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky CMŠ, alebo elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

 

K žiadosti o prijatie dieťaťa do CMŠ prosím priložte:

 

 • Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu (viď príloha) a to v prípade ak sa zákonní zástupcovia dohodnú, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi.
 • Písomné vyhlásenie k podaniam týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, o ktorých sa rozhoduje v správnom konaní (viď príloha)  a to v prípade ak obaja zákonní zástupcovia žijú v jednej domácnosti a súhlasia, aby rozhodnutie CMŠ o prijatí/neprijatí dieťaťa mohla CMŠ poslať iba jednému zákonnému zástupcovi dieťaťa,

 

Základné podmienky prijímania detí do CMŠ MŽO:

Dieťa sa do CMŠ MŽO prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu spolu s osobitnými údajmi, ktoré sú materské školy (§11 ods.7 zák. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) oprávnené požadovať a spracúvať (zákon č. 428/2002 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov).

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie (v zmysle §59 ods.1, 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov):

 • na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné,
 • ďalej deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie, t. j. deti ktoré dovŕšia 4 roky do 31. augusta príslušného kalendárneho roka,
 • v nadväznosti na skutočnosť, že dieťa od dvoch rokov veku možno prijať len výnimočne, riaditeľ nesmie pri prijímaní uprednostniť deti mladšie ako tri roky pred prijatím starších detí.

 

Ostatné podmienky prijímania detí do CMŠ MŽO:

V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do CMŠ MŽO, ktorý by mohol prekročiť kapacitu na základe §3 ods. 2 vyhl. MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole sa budú zohľadňovať pri prijímaní detí ďalšie kritériá:

 • umiestnenie staršieho súrodenca v CMŠ MŽO,
 • dieťa zamestnanca CMŠ MŽO,
 • aktívny život vo farnosti Dunajská Lužná,
 • dátum podania žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o prijatie do CMŠ MŽO.

O prijatí, alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do CMŠ MŽO, budú zákonní zástupcovia písomne informovaní podľa pokynov ministerstva školstva v termíne do 30. júna 2024.


S pozdravom

Ivana Danková 

Riaditeľka CMŠ MŽO

Prílohy

Prílohy

 • Žiadosť o prijatie 2024 -2025
 • Písomne vyhlásenie
 • Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu