Oznámenie o zápise do našej Materskej Školy

Zápis detí do Cirkevnej materskej školy Madony Žitného ostrova(CMŠ MŽO) na školský rok 2023/2024 bude prebiehať v dňoch:

                                                                                                         22. a 23. 5. 2023

Vyplnenú  Žiadosť o prijatie dieťaťa s potvrdením od lekára (viď príloha), podpísanú obidvoma rodičmi nám iba počas týchto dní doručte:

ü   osobne,  v čase od 9:00 – 12:00 hod. a od 15:00 – 17:00 hod.,

ü   alebo pošlite preskenovanú žiadosť elektronicky na e-mail: cmsdunluzna@gmail.com

ü   alebo poštou doporučene na adresu:

Cirkevná materská škola Madony Žitného ostrova

Jánošíkovská 465/5

900 42 Dunajská Lužná,

ü alebo prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky CMŠ, alebo elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný
kvalifikovaným elektronickým podpisom
 

                                                                                                            

                                                                                                                     K žiadosti o prijatie dieťaťa do CMŠ prosim priložte :

ü  Písomné vyhlásenie k podaniam týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, o ktorých sa rozhoduje v správnom konaní  (viď príloha)  a to v prípade ak obaja zákonní zástupcovia žijú v jednej domácnosti a súhlasia, aby rozhodnutie CMŠ o prijatí/neprijatí dieťaťa mohla CMŠ poslať iba jednému zákonnému zástupcovi dieťaťa,

ü Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu (viď príloha) a to v prípade ak žiadosť o prijatie dieťaťa môže zo závažných dôvodov podpísať iba jeden zákonný
zástupca dieťaťa.

                                                                                                                                           Základné podmienky prijímania detí do CMŠ MŽO:

Dieťa sa do CMŠ MŽO prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu spolu s osobitnými údajmi, ktoré sú materské školy (§11 ods.7 zák. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní(školský zákon) oprávnené požadovať a spracúvať (zákon č. 428/2002 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov).

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie (v zmysle §59 ods.1, 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov):

 ü  v nadväznosti na skutočnosť, že dieťa od dvoch rokov veku možno prijať len výnimočne, riaditeľ CMŠ nesmie pri prijímaní uprednostniť deti mladšie ako tri roky pred prijatím starších detí.

ü  na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania poviné.

                                                                                                                     

                                                                                                                                 Ostatné podmienky prijímania detí do CMŠ MŽO:

V prípade zvýšeného záujmu oprijatie detí do CMŠ, ktorý by mohol prekročiť kapacitu CMŠ MŽO na základe §3ods. 2 vyhl. MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole sa budú zohľadňovať priprijímaní detí ďalšie kritériá:

 ü  umiestneniestaršieho súrodenca v CMŠ MŽO

ü  dieťa zamestnanca CMŠ MŽO

ü  aktívny život vo farnosti  Dunajská Lužná 

ü  dátum podania žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o prijatie do CMŠ MŽO

O prijatí, alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do CMŠ MŽO, budú zákonný zástupcovia písomne informovaní podľa pokynov ministerstva školstva v termíne do 30.júna 2023 

 

  • Stiahnuť žiadosť o prijatie
  • Písomné vyhlásenie
  • Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu