O škôlke

Základná charakteristika materskej školy

V septembri 2014 bola v Dunajskej Lužnej zriadená Cirkevná materská škola (CMŠ) Madony Žitného ostrova, ktorá začala svoju činnosť už v minulom školskom roku ako elokované pracovisko CMŠ bl. Imeldy v Košiciach. Jej zriaďovateľom je Kongregácia sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy. Sestry reagovali na výzvu zo strany rodičov v Dunajskej Lužnej. Dielo sa podarilo zrealizovať hlavne v spolupráci s farnosťou Dunajská Lužná. Patrónkou CMŠ v Dunajskej Lužnej je Madona Žitného ostrova. Škola má dve triedy.

Materská škola tvorí prvý článok sústavy škôl. Základnou funkciou materskej školy je pedagogická funkcia, ktorá spočíva v odbornom špeciálno-pedagogickom pôsobení na dieťa, pomáha mu v procese socializácie a jeho predprimárnom vzdelávaní. Poskytuje dieťaťu bohaté stimulačné prostredie a premyslené špeciálno-pedagogické pôsobenie pre komplexný rozvoj jeho osobnosti v súlade so štátnym vzdelávacím programom.

Pre materské školy je určený Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, ktorý bol vypracovaný Štátnym pedagogickým ústavom. Štátny vzdelávací program  je integrovaný do 7 vzdelávacích oblastí: Jazyk a komunikácia, Matematika a práca s informáciami, Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce, Umenie a kultúra, Zdravie a pohyb. Na základe štátneho vzdelávacieho programu sme si vytvorili školský vzdelávací program pod názvom „Rastieme v láske“, ktorý zabezpečuje nadväznosť na primárne vzdelávanie v základnej škole.