Prijímanie detí

PRIJÍMANIE DETÍ

Zápis detí do CMŠ Madony Žitného ostrova sa uskutoční v dňoch:

 1. 5. 2018 v čase 12:30 – 16:30 hod.
 2. 5. 2018 v čase 8:00 – 12:00 hod.

 

Prijímanie detí do materskej školy.

Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy, Parková 27, 821 05 Bratislava – zriaďovateľ Cirkevnej materskej školy bl. Imeldy a Cirkevnej materskej školy Madony Žitného ostrova, vydala Usmernenie o prijímaní detí do materskej školy. Dokument zohľadňuje platnú legislatívu a doterajšiu prax. Tiež reaguje na aktuálnu požiadavku zo strany rodičov objasniť proces prijímania detí do materských škôl, ktoré sú v jej zriaďovateľskej pôsobnosti.

 

O spôsobe prijímania sa v čl. 2 stanovuje:

 1. Do katolíckej materskej školy sa prijímajú deti priebežne, alebo v čase, ktorý je vymedzený pre podávanie žiadostí pre nasledujúci školský rok ako “zápis do materskej školy”.
 2. V priebehu roka prijíma riaditeľ žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o prijatie do CMŠ, ktoré je potrebné po splnení základných podmienok (Usmernenie čl.3) potvrdiť v čase zápisu podaním žiadosti o prijatie. Ak sa tak nestane, uchádzač je z evidencie na nasledujúci školský rok vyradený.
 3. Miesto a termín podávania žiadostí pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľ po dohode so zriaďovateľom obvyklým spôsobom na verejne prístupnom mieste (na budove školy a na webovom sídle školy) v termíne od 15.2.-15.3. daného roku.
 4. Riaditeľ školy spolu s miestom a termínom prijímania žiadostí o prijatie detí do MŠ zverejní na verejne prístupnom mieste aj ostatné podmienky prijímania detí, prerokované s pedagogickou radou. Pred zverejnením sa k nim vyjadrí Rada školy.

Základné podmienky prijímania detí do CMŠ – usmernenie čl. 3

Dieťa sa do CMŠ prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu spolu s osobitnými údajmi, ktoré sú MŠ (§11 ods.7 zák. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)oprávnené požadovať a spracúvať (zákon č. 428/2002 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov).

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie (v zmysle §59 ods.1, 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

 1. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, ktoré do 31. 08. dovŕšili piaty rok veku a v nasledujúcom školskom roku majú plniť povinnú školskú dochádzku.
 2. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, ktoré dovŕšili šiesty rok veku a bol im odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky alebo majú dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky.
 3. Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti spravidla od troch do šiestich rokov veku dieťaťa.

 Ostatné podmienky prijímania detí do CMŠ – usmernenie čl. 4

V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do MŠ, ktorý by mohol prekročiť kapacitu CMŠ, na základe §3 ods. 2 vyhl. MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole sa budú zohľadňovať  pri prijímaní detí ďalšie kritériá:

 • umiestnenie staršieho súrodenca v CMŠ
 • dátum podania žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o prijatie do CMŠ
 • trvalý pobyt obidvoch zákonných zástupcov dieťaťa aj dieťaťa podľa sídla CMŠ
 • starostlivosť osamelého rodiča o dieťa, ktorému nik s výchovou nepomáha a ktorého zamestnanie je jediným zdrojom príjmu, potrebného k tomu, aby bol schopný zabezpečiť riadnu starostlivosť o dieťa

Na zápis do CMŠ je potrebné priniesť:

 • riadne vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa s podpisom zákonných zástupcov dieťaťa
 • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast (v prípade dieťaťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami predloží zákonný zástupca aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie)

O prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do CMŠ budú zákonní zástupcovia písomne informovaní v termíne do 30. 6. 2018.