Prijímanie detí

PRIJÍMANIE DETÍ

Zápis detí do Cirkevnej materskej školy Madony Žitného ostrova (CMŠ MŽO) na školský rok 2021/2022 bude prebiehať  v dňoch

                                3.5. 2021  – 7.5.2021

Vyplnenú a oscanovanú žiadosť, podpísanú obidvoma rodičmi, nám  počas týchto dní  zašlite  : 

Cirkevná materská škola Madony Žitného ostrova                                        Miestne kultúrne stredisko                                                                        Námestie  sv.  Martina 3                                                                                      900 42 Dunajská Lužná

Základné podmienky prijímania  detí  do CMŠ MŽO (čl.3)

Dieťa sa do CMŠ MŽO prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu spolu s osobitnými údajmi, ktoré sú materské školy (§11 ods.7 zák. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)oprávnené požadovať a spracúvať (zákon č. 428/2002 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov).

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie (v zmysle §59 ods.1, 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov):

  1. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, ktoré do 31. 08. dovŕšili piaty rok veku a v nasledujúcom školskom roku majú plniť povinnú školskú dochádzku.
  2. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, ktoré dovŕšili šiesty rok veku a bol im odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky alebo majú dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky.
  3. Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti spravidla od troch do šiestich rokov veku dieťaťa.

Ostatné podmienky prijímania detí do CMŠ MŽO (čl. 4)

V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do MŠ, ktorý by mohol prekročiť kapacitu CMŠ MŽO, na základe §3 ods. 2 vyhl. MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole sa budú zohľadňovať  pri prijímaní detí ďalšie kritériá:

  • umiestnenie staršieho súrodenca v CMŠ MŽO
  • dieťa zamestnanca CMŠ MŽO
  • trvalý pobyt obidvoch zákonných zástupcov dieťaťa aj dieťaťa podľa sídla CMŠ MŽO
  • aktívny náboženský život aspoň jedného z rodičov v miestnej alebo inej farnosti
  • dátum podania žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o prijatie do CMŠ MŽO

O prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do CMŠ MŽO, budú zákonní zástupcovia písomne informovaní podľa pokynov ministerstva školstva v termíne do 15. júna 2021.