Prijímacie skúšky ZUŠ (24. a 25.5.2017)

TALENTOVÉ SKÚŠKY A ZÁPIS ŽIAKOV NA ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018 sa uskutočnia v dňoch 24. a 25. mája 2017 v čase od 14.00 h do 17.00 h v priestoroch Základnej umeleckej školy v Dunajskej Lužnej / v budove ZŠ/

Prihlásiť sa môžu žiaci od 6 rokov veku do odboru:
HUDOBNÉHO ( klavír, keyboard, akordeón, klasická a elektrická gitara, zobcová flauta, priečna flauta, sólový a komorný spev, husle )
TANEČNÉHO ( klasický, ľudový a moderný tanec, tance iných národov)
VÝTVARNÉHO ( kresba, maľba, grafika, priestorové práce z rôznych
materiálov, počítačová grafika, digitálna fotografia pre žiakov
od 12 rokov, príprava žiakov na talentové skúšky na stredné
a vysoké školy umeleckého zamerania )
LITERÁRNO-DRAMATICKÉHO ( prednes poézie a prózy, dramatická slovesnosť, malé javiskové formy )
Upozornenie:
– hudobný odbor vrátane hudobnej náuky sa vyučuje v budove ZŠ,
– tanečný, výtvarný a literárno-dramatický odbor na elokovanom pracovisku ZUŠ
v priestoroch Miestneho kultúrneho strediska v Dunajskej Lužnej,
– prípravné štúdium tamečného a výtvarného odboru na elokovaných pracoviskách ZUŠ
v priestoroch MŠ v Dunajskej Lužnej.
Požiadavky na talentové skúšky:
– v hudobnom odbore (intonovanie jednoduchej piesne, zisťovanie rytmického cítenia,   vytlieskanie jednoduchého rytmického útvaru, rozlíšenie predhraného stúpajúceho a klesajúceho tónu),
– vo výtvarnom odbore ( priniesť  domácu výtvarnú prácu žiaka),
– v literárno-dramatickom odbore ( prednes jednoduchej básne, riekanky),
–  v tanečnom odbore ( preukázanie zdravotnej spôsobilosti a fyzickej vyspelosti žiaka,
rytmické predpoklady, jednoduchý  improvizovaný pohybový prejav).
Pri prijímacích  skúškach je potrebné preukázať rodné číslo dieťaťa.
Podrobne k prijímacím skúškam do hudobného odboru na šk. rok 2017/2018
viď záložka Organizácia školského roka:
Rozhodnutie k prijímacím talentovým skúškam.
Informácie na tel.č.: 4598 1246, 0911 675 362 v pracovné dni od 12.00 do 17.00 h

e-mail: zus@zusdl.edu.sk