Poslanie a koncepcia

Poslanie materskej školy

„Dobrá výchova je tým najcennejším a najhodnotnejším darom, ktorý môžu rodičia dieťaťu dať“.

(neznámy autor)

Poslaním materskej školy je dopĺňať rodinnú výchovu o výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Napomáha rozvíjať fyzický, sociálno-emocionálny, intelektuálny a duchovný rozvoj v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami.

Materská škola je prostredím, ktoré spĺňa požiadavky koncepcie rozvoja kľúčových kompetencií dieťaťa tak, aby bolo pripravené na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti.

Špecifické zameranie materskej školy

Pre dosiahnutie optimálnych cieľov je potrebné uplatňovať princípy kresťanskej výchovy. Cez starostlivú lásku a rozvíjanie viery v Ježiša Krista sa deti učia rásť v dobrote a láske vo vzťahu k svojmu okoliu. Pri výchove je nám vzorom Madona Žitného ostrova.

Ďalšie ciele rozvoja sú rozpísané v školskom vzdelávacom programe „Rastieme v láske“. (Dokumenty)