Krúžky a iné aktivity

Anglický jazyk
Začiatočníci:
Utorok 15:15 -15:45 
Streda 15:00 – 15:30

Pokročilí:
Utorok  15:45 – 16:15
Streda 15:30 – 16:00

vedie Bc. Katarína Buzášiová

Dieťa oboznamujeme s cudzím jazykom a vedieme ho k tomu, aby si osvojilo jeho základy.

Ľudové tance
Piatok 15:00 – 16:45
vedie Bc. Katarína Buzášiová 

Rozvíjame elementárne pohybové schopnosti u detí, zmysel pre rytmus a zmysel dodržiavať pravidlá hudobno-pohybových hier a ľudových tancov.

Nemecký jazyk
Štvrtok 15:00-15:30
vedie Mgr. Blanka Déneši