Krúžky a iné aktivity

Anglický jazyk
Začiatočníci: utorok a streda 15:00 – 15:30
Pokročilí: utorok a streda 15:30 – 16:00
vedie Katka Buzášiová

Dieťa oboznamujeme s cudzím jazykom a vedieme ho k tomu, aby si osvojilo jeho základy.

Ľudové tance
piatok 15:00 – 16:45
vedie Katka Buzášiová

Rozvíjame elementárne pohybové schopnosti u detí, zmysel pre rytmus a zmysel dodržiavať pravidlá hudobno-pohybových hier a ľudových tancov.