Krúžky a iné aktivity

Anglický jazyk
Začiatočníci: utorok a streda 15:00 – 15:30
Pokročilí: utorok a streda 15:30 – 16:00
vedie Bc. Katarína Buzášiová do januára 2019 a od februára Mgr. Janette Krissová – sr. Karmela OP

Dieťa oboznamujeme s cudzím jazykom a vedieme ho k tomu, aby si osvojilo jeho základy.

Ľudové tance
piatok 15:00 – 16:45
vedie Katka Buzášiová do januára 2019
Rozvíjame elementárne pohybové schopnosti u detí, zmysel pre rytmus a zmysel dodržiavať pravidlá hudobno-pohybových hier a ľudových tancov.

Nemecký jazyk
vedie Mgr. Blanka Déneši